De ouderraad (OR) bestaat uit betrokken ouders en één leerkracht. De activiteiten zijn vooral gericht op vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen), op het ondersteunen en mogelijk maken van sportactiviteiten, culturele activiteiten, de inrichting van de school en de schoolomgeving. Jaarlijks legt de ouderraad schriftelijk verantwoording af. De OR is te bereiken via orwalstraschool@gmail.com.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten. De MR bespreekt en toetst het beleid van de directie. Zo nodig kan de oudergeleding of de personeelsgeleding de achterban raadplegen om tot een standpunt of advies te komen. De MR is te bereiken via mrwalstraschool@gmail.com.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast onze eigen MR hebben we ook te maken met een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR van Ultiem Onderwijs bestaat uit 10 leden. Vijf personeelsleden en vijf ouders. In de GMR worden vijf duo’s gevormd (één ouder en één personeelslid). Ieder duo houdt voor achterbanraadpleging contact met een aantal MR’en. In de GMR worden zaken besproken die voor alle scholen gelden. Bestuursformatieplannen en vakantieroosters zijn daar voorbeelden van. De GMR wordt om advies of instemming gevraagd op voorstellen van het bestuur. Een GMR heeft ook het initiatiefrecht om zelf zaken aan te kaarten bij het bestuur.